Missie

Het FWOS draagt bij aan de verwerving en verspreiding van wetenschappelijke kennis over seksuele beleving en gedrag, seksuele en gender identiteit, en seksuele vorming en opvoedingsondersteuning ten bate van jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. Het FWOS acht het daarbij noodzakelijk dat aandacht wordt geschonken aan diversiteit in de breedste zin van het woord. Het FWOS ziet het als zijn missie wetenschappelijk onderzoek vanuit een interdisciplinair perspectief te bevorderen. De resultaten van onderzoek staan ten dienste van theorievorming én praktisch handelen van professionals en ouders/verzorgers. Het FWOS subsidieert onderzoek binnen verschillende disciplines en wil door verspreiding van onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan maatschappelijke discussies over thema’s zoals seksualiteit, gender, seksuele zelfbeschikking, weerbaarheid en vorming van jongeren en jongvolwassenen. Het moedigt de ontvangers van subsidies aan deel te nemen aan het maatschappelijk debat.

missie-en-doelstelling-fwos

 

 

 

Geschiedenis en Toekomst

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) is opgericht in 2004.

De reden om de stichting op te richten was de wens om afstand te nemen van de naamgever van de Stichting Brongersma, die de rechtsvoorganger is van het FWOS. Brongersma was in zijn persoonlijke leven niet van onbesproken gedrag. Hij huldigde opvattingen over pedoseksualiteit waarmee het bestuur zich niet kon en kan verenigen.

Het bestuur van FWOS heeft met de oprichting van haar eigen stichting en het formuleren van haar eigen statuten dus afstand willen nemen van de rechtsvoorganger en in het bijzonder de naamgever en zijn persoonlijke voorkeuren en drijfveren. Het bestuur hecht eraan zich expliciet uit te spreken om daarmee geen onduidelijkheid te laten bestaan op welke wijze zij zich verhoudt tot Brongersma en het verleden.

Het FWOS was sinds 2018 ook eigenaar van de persoonlijke bibliotheek van Edward Brongersma. Het deel dat kinderpornografische elementen bevat, is in 2020 definitief overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Een ander deel dat, onder andere over zijn familie, zijn publieke en zijn politieke leven gaat, wordt beheerd door het Internationale Instituut Sociale Geschiedenis.

Vanaf de start in 2004 heeft het bestuur de financiering van onderzoek vanuit het FWOS grondig gewijzigd en geprofessionaliseerd. Hierbij is gekozen de standaard van grote landelijke wetenschappelijke subsidiegevers, zoals NWO en ZonMw, te volgen. De procedures die het FWOS bestuur hanteert zijn hier rechtstreeks van afgeleid en waarborgen zo transparantie, objectiviteit, en een inhoudelijke kritische toets aan de huidige stand van zaken in de sociale wetenschappen.

Sinds de oprichting heeft de stichting 129 projectvoorstellen beoordeeld en 73 onderzoekstrajecten gefinancierd. De missie en visie van het FWOS, evenals de voorwaarden waaronder dit gebeurt en de samenvattingen van lopende en afgeronde onderzoeken zijn terug te vinden op deze website.

Het aantal projecten waaraan jaarlijks subsidies en beurzen voor onderzoek en implementatieactiviteiten wordt toegekend, hangt samen met beschikbare middelen in het fonds. Het is de inschatting van het bestuur dat op basis van het resterende bedrag het FWOS vanaf 2024 geen nieuwe subsidies kan toekennen. Voor lopende projecten zijn gelden gereserveerd. Daarmee komt het eind van het fonds in zicht en de stichting zal worden opgeheven. Het bestuur hecht aan een gedegen afronding en een transparante verantwoording zoals steeds in het jaarverslag is gebeurd.