Vergoedingenbeleid

Overzicht vergoedingen FWOS

Bestuurslidmaatschap van het FWOS is onbetaald werk voor zover er sprake is van ‘normale inzet’. Wel kent het FWOS enkele regelingen voor vacatie en vergoedingen, soms voor bijzondere opdrachten aan bestuursleden. Hieronder staat een overzicht van alle afspraken; ze zijn laatstelijk in 2019 aangepast.

Het bestuur wordt op basis van vergoeding bijgestaan door een bestuursassistent en een secretaris wetenschapsbeleid.

Bij subsidierondes voor de midden en de grote geldstroom doet het bestuur een beroep op externe reviewers uit binnen- en buitenland voor beoordeling van onderzoeksvoorstellen. Reviewers ontvangen een tegemoetkoming.

Vacatiegeld

Voor reguliere vergaderingen van bestuur of commissie; voor bijzondere bestuursvergaderingen zoals beleidsdiscussies of presentaties aan het bestuur van voortgang onderzoek; voor in opdracht van het bestuur gevoerde interne gesprekken met freelance medewerkers; voor in opdracht van het bestuur bijgewoonde externe vergaderingen zoals begeleidingscommissies, formeel overleg op bestuursniveau met andere instellingen en formeel overleg met de banken.
€ 200 per bijeenkomst

Vergoeding werk bestuursleden

Het FWOS betaalt een vergoeding van € 70 per uur als het werk van een bestuurslid een normale inzet van tien uur per maand te boven gaat en daaraan een bestuursbesluit ten grondslag ligt. Soms is daarvan sprake als het bestuur een speciale opdracht verstrekt aan een van zijn leden.

Reiskosten

Vergoeding van de reële kosten (op basis van treinkaartjes en dergelijke).

Kleine kosten / Kosten aan huis

Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld koffie of lunch onderweg of bij vergaderingen bij een bestuurs- of commissielid thuis.
Vergoeding van de reële kosten (op basis van bonnen).

Onkosten

Dit zijn kosten voor kopiëren, printen (bij de copyshop of voor cartridges bij printen thuis) en dergelijke.
Vergoeding naar rato (op basis van bonnen).