Lopend

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Vaste tradities en frisse winden: de aanpak van toxisch mannelijk gedrag op studentenverenigingen

Financiering € 60.000
Projectleiding Mw dr. M. Cense (Rutgers)
Looptijd Februari 2023 – juli 2024
Doelstelling

Dit project bestudeert normen rond seksualiteit binnen Nederlandse studentenverenigingen en interventies die erop gericht zijn schadelijke of toxische normen en gedrag aan te pakken. Het onderzoek heeft tot doel meer te weten te komen over hoe mannelijkheidsnormen en seksualiteit beleefd worden door mannelijke leden van studentencorpora. Het doel is eveneens om inzicht te bieden in werkzame elementen en randvoorwaarden voor initiatieven die erop zijn gericht de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de jonge mannen zelf, en van cisgender vrouwen en LHBTQI+ personen te bevorderen.

Producten
 • Een kort onderzoeksrapport met daarbij een factsheet met aanbevelingen voor nieuwe interventies,
 • Een presentatie op een openbare bijeenkomst met een passend thema
 • Een wetenschappelijke publicatie aangeboden bij een peer-reviewed tijdschrift
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Investigating age-appropriate methodologies for the sexual development of children

Financiering € 60.000
Projectleiding Mw T. Beek (Rutgers)
Looptijd Mei 2023 – oktober 2024
Doelstelling

Het in kaart brengen, herzien, ontwikkelen en testen van leeftijdsgeschikte en ethische methoden van onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van jongere kinderen (leeftijd 4-10 jaar).

Producten Een rapport met bestaande methoden en instrumenten voor het bestuderen van seksuele en relationele ontwikkeling bij kinderen. Indien methoden momenteel niet beschikbaar of verouderd zijn, zullen we deze herzien of nieuw materiaal ontwikkelen in samenwerking met interdisciplinaire onderzoeksexperts. Ook de belangrijkste overwegingen voor het bestuderen van seksuele en relatieontwikkeling bij kinderen worden beschreven.
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Examining LGBTQ+ Youth of Color in the Netherlands: An Intersectional Approach

Financiering € 419.630
Projectleiding Mw prof.dr. S. Does (VU)
Looptijd September 2022 – september 2026
Doelstelling

Dit project gaat LHBTQ+ jongeren van kleur in Nederland op drie manieren bestuderen. Ten eerste willen we meer inzicht krijgen in ervaringen van racisme en etnische discriminatie waarmee LHBTQ+ jongeren te maken krijgen binnen de Nederlandse LHBTQ+ gemeenschap, en de samenleving in het algemeen. Ten tweede zullen we kijken naar online en offline gemeenschappen die ruimte bieden aan LHBTQ+ jongeren van kleur in Nederland, en een beeld schetsen op hoe deze gemeenschappen positieve rolmodellen, gemeenschapszin, vreugde en empowerment kunnen bieden. Tot slot gaan wij in kaart brengen hoe de ervaringen van LHBTQ+ jongeren van kleur onzichtbaar zijn of onvoldoende worden meegenomen in het ontwerp van interventies, (geestelijke) gezondheidszorg en beleidsmaatregelen in Nederland.

Producten
 • Presentaties tijdens (inter)nationale congressen en symposia.
 • Minimaal drie wetenschappelijke publicaties zijn aangeboden aan peer-reviewed tijdschriften.
 • Een populair wetenschappelijk online artikel voor het brede publiek wat bijvoorbeeld gepubliceerd kan worden in Sociale Vraagstukken, de KIS-website, One World, Trouw, en andere kranten.
 • Een informatieve video met de onderzoeksresultaten. In te zetten voor en door bijvoorbeeld landelijke en lokale beleidsmakers. De video wordt tevens gedeeld op (grote) sociale media en websites van kennisorganisaties als KIS.
 • In jaar 4 van het project wordt een landelijk slotsymposium georganiseerd voor een breed publiek, in combinatie met een nationaal Pride-evenement om de impact te vergroten. Interactiviteit is uitgangspunt, waarmee ter plekke implementatie strategieën zullen worden geformuleerd.
 • Er zag gestart zijn met een community-netwerk van deelnemers die na dit onderzoeksproject actief betrokken zullen blijven.
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, grote geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Understanding the sexuality of adolescents with a low socioeconomic position: an exploration of protective factors at the individual, interpersonal and community level

Financiering € 332.001
Projectleiding Mw dr. K. Massar (Universiteit Maastricht)
Looptijd September 2022 – september 2026
Doelstelling

Een diepgaand inzicht verwerven in de processen die ten grondslag liggen aan -en de invloeden op- de psychosociale seksuele gezondheid, welzijn en ontwikkeling van Nederlandse VMBO leerlingen, waaronder seksueel gedrag, seksuele geaardheid, seksuele identiteitsvorming en intieme relaties.

Producten
 • Wetenschappelijke artikelen, te publiceren in internationale, peer-reviewed tijdschriften.
 • Populair wetenschappelijke artikelen gericht op de praktijk. Bv Tijdschrift voor Seksuologie, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, Tijdschrift voor Pedagogiek.
 • Proefschrift.
 • Sociale media berichten over de voortgang van het onderzoek bijv. via tiktok- en/of Instagram-account berichten gericht op (en in samenwerking met) jongeren. Auteurs zijn zowel onderzoekers als peer-onderzoekers.
 • Factsheets/persberichten voor docenten, of voor gebruik op websites als bijv. Sense.nl of Quest.nl.
 • Presentaties op nationale & internationale congressen.
 • Organisatie eindsymposium om bevindingen te presenteren gericht op de praktijk.
 • Uitvoering van een aantal gastlessen over liefde & seks
 • Interactieve ’talkshow’-sessies georganiseerd door de peer-onderzoekers om projectresultaten te presenteren aan leerlingen (streaming naar social media kanalen).
 • Persberichten over (deel)resultaten naar social media & reguliere media (o.a. Jeugdjournaal en Kidsweek.
 • Infographic en/of factsheets voor [CSE] docenten met samenvattingen van resultaten & tips voor les plannen.
 • Berichten voor VO-Raad & LAKS over belangrijkste resultaten.
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, grote geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Toward sex-positive and LGBTI+ inclusive sex education in higher grades of secondary schools: challenges and ways forward

Financiering € 49.975
Projectleiding

Mw M. de Looze PhD (UU)

Looptijd September 2022 – mei 2023
Doelstelling

Een positieve en inclusieve benadering van seksualiteit, waarin niet alleen aandacht is voor de risico’s van seks, maar ook voor thema’s als seksueel plezier, consent en diversiteit, is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van seksualiteit bij jongeren. Hoewel steeds meer middelbare scholen een positieve en inclusieve benadering van seksualiteit nastreven in hun seksuele vormingsonderwijs, voelen docenten seksuele vorming zich vaak niet voldoende voorbereid om deze lessen te geven. Via een nationaal representatief survey onderzoek onder docenten seksuele vorming onderzoekt dit project de kennis, vaardigheden, en houding van docenten met betrekking tot het geven van positieve en inclusieve seksuele vorming in de bovenbouw. Daarnaast wordt via focusgroepen onderzocht waar docenten en leerlingen concreet behoefte aan hebben en hoe het best kan worden omgegaan met weerstand (van leerlingen, docenten of ouders) tegen een positieve en inclusieve benadering van seksualiteit. Hierbij wordt specifiek ingezoomd op scholen met een (cultureel en religieus) diverse leerlingenpopulatie.

Producten
 • Een beleidsrapport met onderzoeksresultaten, gefocust op aanbevelingen / best practices.
 • Minstens één wetenschappelijk peer-reviewed artikel.
 • Een webinar of (hybride) seminar (in een schoolsetting) gericht op docenten, beleidsmakers en andere stakeholders op het gebied van CSE.
 • Een factsheet voor scholen, eventueel ook een interactieve versie met video-/podcastmateriaal.
 • Een persbericht, ter verspreiding via de mediakanalen van Rutgers, Soa Aids Nederland en Seksueel Welzijn Nederland.
 • Een persbericht om onze resultaten onder het grote publiek te verspreiden.
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2021

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

A life course perspective on the sexual development of young intersex people

Financiering € 49.630
Projectleiding Mw H. de Graaf (Rutgers)
Looptijd Januari – december 2022
Doelstelling

In dit kwalitatieve onderzoek staan de levensverhalen van jonge intersekse personen centraal. De term intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert. Intersekse personen kunnen gedurende hun leven met verschillende uitdagingen geconfronteerd worden, waaronder onzekerheden of verwarring over hun geslacht, een negatief genitaal zelfbeeld, en aarzeling om romantische en seksuele relaties aan te gaan. Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen en in de factoren en actoren die hun ontwikkeling beïnvloeden. Deze inzichten zijn van groot belang als we jonge intersekse personen willen ondersteunen om plezier te beleven aan seksualiteit en relaties. Het onderzoek is een samenwerking tussen Rutgers en NNID.

Producten
 • Een rapport over de factoren en actoren die relationele en seksuele ontwikkeling van intersekse jongeren en jong volwassenen beïnvloeden en wat er nodig is om een positieve seksuele gezondheid te creëren. Daarin ook beschreven hoe ouders, andere opvoeders en jeugdzorgprofessionals hier een positieve rol in kunnen spelen.
 • Eén academische peer-reviewed paper.
 • Voor intersekse jongeren gemakkelijk toegankelijke informatie die hen ondersteunt bij een positieve relationele en seksuele ontwikkeling. Mogelijk ook een korte (geanimeerde) video.
 • Tijdens en na het project zullen de resultaten en output worden gedeeld met jonge intersekse mensen, professionals, beleidsmakers en onderzoekers via een persbericht, netwerkverspreiding, sociale media, nieuwsbrieven, presentaties en professionele artikelen. Daarna zullen de resultaten beschikbaar zijn op rutgers.nl evenals op www.seksindepraktijk.nl, www.seksualiteit.nl, www.komteenmensbijdedokter.nl, www.sense.info en de websites van NNID (www.nnid.nl en www.seksediversiteit.nl).
 • Op termijn hebben we de intentie deze inzichten te implementeren in de huidige trainings- en educatiematerialen.
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2021

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

A Long-term Follow-up of Autistic Transgender Children and Adolescents into Young Adulthood: a Mixed-Methods Study on gender identity Deveplopment, and Health Care Experiences

Financiering € 48.948
Projectleiding Mw A.I.R. van der Miesen (VUmc)
Looptijd Mei 2020 – mei 2022
Doelstelling

Meerdere onderzoeken hebben een significante over-representatie van autisme bij transgenderkinderen en -adolescenten gevonden. Dit project heeft daarom als doel de langetermijnuitkomsten te onderzoeken van autistische transgenderkinderen en -adolescenten die eerder werden gezien in een gespecialiseerd gendercentrum en die nu volwassen zijn. Met de gevonden informatie over de genderidentiteitsontwikkeling, psychische gezondheid en ervaringen met genderzorg kan deze zorg verbeterd worden voor de autistische jongeren die zich wereldwijd melden bij de gendercentra.

Producten Peerriviewed open acces artikel, Information and Support Guide, en diverse voordrachten
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2020

N.B., voor een volledig overzicht van onze projecten kunt u ons Programma Wetenschapsbeleid raadplegen.