Lopend

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Examining LGBTQ+ Youth of Color in the Netherlands: An Intersectional
Approach

Financiering € 419.630
Projectleiding Mw prof.dr. S. Does (VU)
Looptijd September 2022 – september 2026
Doelstelling

Dit project gaat LHBTQ+ jongeren van kleur in Nederland op drie manieren bestuderen. Ten eerste willen we meer inzicht krijgen in ervaringen van racisme en etnische discriminatie waarmee LHBTQ+ jongeren te maken krijgen binnen de Nederlandse LHBTQ+ gemeenschap, en de samenleving in het algemeen. Ten tweede zullen we kijken naar online en offline gemeenschappen die ruimte bieden aan LHBTQ+ jongeren van kleur in Nederland, en een beeld schetsen op hoe deze gemeenschappen positieve rolmodellen, gemeenschapszin, vreugde en empowerment kunnen bieden. Tot slot gaan wij in kaart brengen hoe de ervaringen van LHBTQ+ jongeren van kleur onzichtbaar zijn of onvoldoende worden meegenomen in het ontwerp van interventies, (geestelijke) gezondheidszorg en beleidsmaatregelen in Nederland.

Producten  
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, grote geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Understanding the sexuality of adolescents with a low socioeconomic position: an exploration of protective factors at the individual, interpersonal and community level

Financiering € 332.001
Projectleiding Mw dr. K. Massar (Universiteit Maastricht)
Looptijd September 2022 – september 2026
Doelstelling

Een diepgaand inzicht verwerven in de processen die ten grondslag liggen aan -en de invloeden op- de psychosociale seksuele gezondheid, welzijn en ontwikkeling van Nederlandse VMBO leerlingen, waaronder seksueel gedrag, seksuele geaardheid, seksuele identiteitsvorming en intieme relaties.

Producten  
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, grote geldstroom 2022

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

Toward sex-positive and LGBTI+ inclusive sex education in higher grades of secondary schools: challenges and ways forward

Financiering € 49.975
Projectleiding

Mw M. de Looze PhD (UU)

Looptijd September 2022 – mei 2023
Doelstelling

Een positieve en inclusieve benadering van seksualiteit, waarin niet alleen aandacht is voor de risico’s van seks, maar ook voor thema’s als seksueel plezier, consent en diversiteit, is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van seksualiteit bij jongeren. Hoewel steeds meer middelbare scholen een positieve en inclusieve benadering van seksualiteit nastreven in hun seksuele vormingsonderwijs, voelen docenten seksuele vorming zich vaak niet voldoende voorbereid om deze lessen te geven. Via een nationaal representatief survey onderzoek onder docenten seksuele vorming onderzoekt dit project de kennis, vaardigheden, en houding van docenten met betrekking tot het geven van positieve en inclusieve seksuele vorming in de bovenbouw. Daarnaast wordt via focusgroepen onderzocht waar docenten en leerlingen concreet behoefte aan hebben en hoe het best kan worden omgegaan met weerstand (van leerlingen, docenten of ouders) tegen een positieve en inclusieve benadering van seksualiteit. Hierbij wordt specifiek ingezoomd op scholen met een (cultureel en religieus) diverse leerlingenpopulatie.

Producten  
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2021

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

A life course perspective on the sexual development of young intersex people

Financiering € 49.630
Projectleiding Mw H. de Graaf (Rutgers)
Looptijd Januari – december 2022
Doelstelling

In dit kwalitatieve onderzoek staan de levensverhalen van jonge intersekse personen centraal. De term intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert. Intersekse personen kunnen gedurende hun leven met verschillende uitdagingen geconfronteerd worden, waaronder onzekerheden of verwarring over hun geslacht, een negatief genitaal zelfbeeld, en aarzeling om romantische en seksuele relaties aan te gaan. Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de relationele en seksuele ontwikkeling van jonge intersekse personen en in de factoren en actoren die hun ontwikkeling beïnvloeden. Deze inzichten zijn van groot belang als we jonge intersekse personen willen ondersteunen om plezier te beleven aan seksualiteit en relaties. Het onderzoek is een samenwerking tussen Rutgers en NNID.

Producten  
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2021

logo-fwos-cutout-15x18

Titel

A Long-term Follow-up of Autistic Transgender Children and Adolescents into Young Adulthood: a Mixed-Methods Study on gender identity Deveplopment, and Health Care Experiences

Financiering € 48.948
Projectleiding Mw A.I.R. van der Miesen (VUmc)
Looptijd Mei 2020 – mei 2022
Doelstelling

Meerdere onderzoeken hebben een significante over-representatie van autisme bij transgenderkinderen en -adolescenten gevonden. Dit project heeft daarom als doel de langetermijnuitkomsten te onderzoeken van autistische transgenderkinderen en -adolescenten die eerder werden gezien in een gespecialiseerd gendercentrum en die nu volwassen zijn. Met de gevonden informatie over de genderidentiteitsontwikkeling, psychische gezondheid en ervaringen met genderzorg kan deze zorg verbeterd worden voor de autistische jongeren die zich wereldwijd melden bij de gendercentra.

Producten Peerriviewed open acces artikel, Information and Support Guide, en diverse voordrachten
Samenvatting Download samenvatting NLabstract EN
Subsidie onder Programma Wetenschapsbeleid 2019-2023, ronde midden geldstroom 2020

N.B., voor een volledig overzicht van onze projecten kunt u ons Programma Wetenschapsbeleid raadplegen.